Regulamin sklepu internetowego www.bigform.pl

aktualizacja 07.06.2018 r.

 

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 

1.1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bigform.pl(zwanego dalej: „Sklepem”) produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”).

1.2.  Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów, o nr NIP 691-25-03-343, REGON 022263900, tel. 507 017 199 lub tel. 76 81 81 818, wydrukireklamowe@bigform.com.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu – IX Wydział Gospodarczy, KRS – Nr rej. 0000 47 64 46 (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

1.3.  Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 § 2 Warunki korzystania ze Sklepu

 

2.1. Klientem Sklepu mogą być osoby fizyczne prowadzące i nie prowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują zakupów w Sklepie (zwane dalej: „Kupującymi”).

2.2.  Przed wypełnieniem formularza zamówienia lub utworzeniem konta Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem. Podjęcie w/w czynności oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

2.3.  Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu.

2.4.  Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień, zawarcie umowy

 

3.1.  Kupujący może dokonać zakupów w Sklepie poprzez rejestrację na wcześniej utworzonym koncie lub poprzez szybkie zakupy bez potrzeby tworzenia konta.

3.2.  Dokonując zakupów Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie do koszyka Produktu prezentowanego w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera typ dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu oraz wskazuje adres wysyłki i adres rozliczeniowy. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie przez Kupującego potrzebnych informacji dotyczących zamawianego Produktu np. wybór koloru, wskazanie treści. Po wybraniu sposobu dostawy i formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia.

3.3.  Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia lub rejestracji zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia, co jest jednoznaczne z tym, że Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

3.4.  W przypadku braku towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

3.5.  Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest poprawne złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie i dokonanie przedpłaty, oraz w razie potrzeby udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy, a także na życzenie Kupującego akceptacja przez niego projektu graficznego.

3.6.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.7.  W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu wymagającego wykonania zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego lub Produktów dostępnych tylko na zapytanie, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia i warunki handlowe muszą zostać uzgodnione pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą w formie pisemnej lub w wyjątkowych sytuacjach w formie wymiany korespondencji e-mail.

3.8.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do drobnych odchyleń kolorystycznych Produktu.

3.9.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i ortograficzne znajdujące się w treści zatwierdzonych przez Kupującego projektów graficznych.

3.10.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do używania Produktów wykonanych na zamówienie Kupującego, jako wzorów do wykorzystywania we własnych działaniach promocyjnych.

 

§ 4 Dostawa

 

4. 1.Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na koszt i adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia za pomocą firm kurierskich.

4. 2.Dopuszczalna jest też opcja odbioru własnego, w przypadku gdy Kupujący ją wybrał przy składaniu zamówienia. Odbiór taki odbywa się w siedzibie firmy Big Form Sp. z o.o. Sp. K. ul. Kościuszki 28, 59-225 Chojnów w godz. 08:00-16:00.

4. 3.Koszty transportu i pakowania zawiera Tabela opłat za dostawę przedstawiona na stronie Sklepu.

4. 4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki oraz złego stanu dostarczanego towaru, jeżeli jest ono następstwem okoliczności leżących po stronie firmy kurierskiej.

4. 5.Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził, czy nie ma ona ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody.

4. 6.Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru własnego przez Kupującego lub z chwilą nadania towaru przez Sprzedawcę do firmy kurierskiej.

 

§ 5 Cena i płatność

 

5. 1.Podane na stronie Sklepu ceny Produktów są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT. Ceny te są wyrażone w PLN.

5. 2.Płatności dokonywane są za pomocą standardowego przelewu lub zintegrowanego systemu PayU.

5. 3.W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, wówczas transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie anulowana.

5. 4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych Produktów do ofert Sklepu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie w/w zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 


§ 6 Reklamacje

 

6. 1.Wszelkie reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia Sprzedawcy ich wystąpienia w formie pisemnej. Reklamacja nie może być zgłoszona później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Produktu pod adres wskazany przez Kupującego lub od daty odbioru własnego.

6. 2.W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z umową, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do siedziby firmy BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru na koszt Kupującego.

6. 3.Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Kupującego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę.

6. 4.Reklamacje kolorystyki, ze względu na różnice, wynikające ze sposobu ustawienia parametrów wyświetlania kolorów przez monitor, a technologią druku, nie będą rozpatrywane. Porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Reklamacje kolorystyki będą rozpatrywane tylko wówczas, kiedy przed drukiem została dostarczona Sprzedawcy przez Kupującego odbitka próbna – proof cyfrowy.

6. 5.Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

7. 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. 2.Wszelkie niewyjaśnione spory zostają przekazane do rozstrzygnięcia właściwemu dla Sprzedawcy sądowi.

7. 3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.